Навигация по сайту

Популярные статьи

Увлекательный поход по Крыму

Мы предлагаем вам увлекательный поход по живописным местам горного Крыма, полюбоваться красотами каньонов и горных водопадов, послушать журчание горных рек и пение птиц, насладиться экзотическими пейзажами

Отдых в Карпатах

Активный отдых - это очень важная часть жизни абсолютно любого человека, который способен обогащать и закалять человека как напрямую физически, улучшая форму, так и духовно, психологически, морально,

Главная Новости

3. Антимонопольний комітет України та його органи

Опубликовано: 21.10.2018

видео 3. Антимонопольний комітет України та його органи

Олександр Кодола вимагає знищити фармацевтичну мафію і монополію на ринку гемодіалізу

Антимонопольний комітет України (АМК) посідає провідне місце серед центральних органів виконавчої влади в частині реалізації державної політики у сфері захисту економічної конкуренції. У своїй діяльності він підконтрольний Президентові України та підзвітний Верховній Раді України.Крім того, АМК щорічно подає Верховній Раді України звіт про свою діяльність.

Особливості спеціального статусу АМК зумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення голови АМК, його заступників, державних уповноважених АМК, голів територіальних відділень АМК, у спеціальних процесуальних засадах діяльності АМК, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників АМК на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці.


Вебінар для постачальників: «Секрети успішної участі в публічних закупівлях»

Саме особливий статус АМК гарантує йому незалежність у забезпеченні державного захисту економічної конкуренції від органів державної влади, їх посадових осіб, політичних партій, суб'єктів господарювання. І це в свою чергу дає АМК змогу припиняти порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку як потужних економічних угруповань, так і органів державної влади, аж до міністерств.

АМК є колегіальним органом і утворюється у складі голови та десяти державних уповноважених, з-поміж яких призначаються два перших заступники та три заступники голови. Водночас ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» також визначено органи АМК — адміністративні колегії АМК, державні уповноважені АМК та адміністративні колегії територіальних відділень АМК.

Голова АМК призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. Термін повноважень Голови АМК становить сім років. Голова АМК не може обіймати посаду більше двох термінів підряд. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» голова АМК є державним уповноваженим АМК. Він очолює АМК та спрямовує його діяльність, головує на засіданнях АМК; вносить Прем'єр- міністрові України пропозиції щодо призначення та звільнення з посад заступників голови та державних уповноважених АМК; розподіляє обов'язки між першими заступниками, заступниками голови та державними уповноваженими АМК, спрямовує діяльність територіальних відділень АМК; подає на затвердження АМК кошторис доходів і видатків АМК та його територіальних відділень; є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і забезпечення діяльності АМК; здійснює прийняття, переведення та звільнення працівників апарату АМК та його територіальних відділень, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату АМК та його територіальних відділень відповідно до закону тощо.

Основними завданнями АМК є: сприяння розвитку ринкових відносин та добросовісної конкуренції на ринку, захист інтересів підприємців і споживачів, а також участь у формуванні та реалізації конкурентної політики; державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, який може здійснюватися шляхом запобігання, обмеження та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; запобігання та нагляду за економічною концентрацією, узгодженими діями суб'єктів господарювання та регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій; сприяння розвитку добросовісної конкуренції; методичного забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції, здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель.

Законодавцем повноваження АМК класифіковано на такі групи повноважень:

1) у сфері контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції;

2)у сфері здійснення контролю за узгодженими діями, концентрацією;

3) у сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, нормативного і методичного забезпечення діяльності АМК та застосування законодавства про захист економічної конкуренції.

Зокрема, у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції АМК має права:

• розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами;

• приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами, перевіряти та переглядати рішення у справах, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;

• розглядати справи про адміністративні правопорушення, приймати постанови та перевіряти їх законність та обґрунтованість;

• перевіряти суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

• при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

• призначати експертизу та експерта з осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;

• у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень та транспортних засобів суб'єктів господарювання — юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами або джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження;

• у разі перешкоджання працівникам АМК у виконанні ними повноважень залучати працівників органів внутрішніх справ для застосування заходів, передбачених законом, для подолання перешкод;

• залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів для забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування;

• залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою;

• проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження);

• визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;

• вносити до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, уразі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;

• надавати обов'язкові для розгляду рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;

• звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації про судові справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;

• звертатись та одержувати від компетентних органів інших держав необхідну інформацію для здійснення своїх повноважень;

• надавати компетентним органам інших держав інформацію у випадках та порядку, передбачених законом, тощо.

У сфері здійснення контролю за узгодженими діями, концентрацією АМК надані права:

• розглядати заяви і справи про надання дозволу, надання висновків, попередніх висновків щодо узгоджених дій, концентрації, проводити дослідження за цими заявами і справами;

• приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами

• про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надавати висновки, попередні висновки щодо узгоджених дій, концентрації, висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;

• переглядати, перевіряти рішення, прийняті органами АМК в межах компетенції;

• дозволяти або забороняти узгоджені дії, концентрацію;

• при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, тощо.

У сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, нормативного і методичного забезпечення діяльності АМК та застосування законодавства про захист економічної конкуренції АМК наділений правами:

• вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також інформацію про реалізацію конкурентної політики;

• узагальнювати та аналізувати інформацію про реалізацію актів законодавства про захист економічної конкуренції щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики;

• брати участь у розробленні та вносити в установленому порядку Президентові України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та демонополізації економіки, погоджувати проекти нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, що можуть вплинути на конкуренцію;

• надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб'єктів господарювання, об'єднань пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію;

• розробляти та організовувати здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;

• брати участь у розробленні та внесенні Президентові України та Кабінету Міністрів України пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів з питань конкурентної політики, розвитку і захисту конкуренції та демонополізації економіки;

• розробляти та затверджувати разом з іншими заінтересованими органами державної влади міжвідомчі нормативно-правові акти з питань розвитку і захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки;

• приймати власні нормативно-правові акти у формі розпоряджень з питань, що належать до його компетенції, зокрема щодо контролю за узгодженими діями, концентрацією, підвідомчості та розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, порушення законодавства про захист економічної конкуренції, організації діяльності органів АМК;

• здійснювати офіційне тлумачення власних нормативно-пра- вових актів;

• надавати рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства про захист економічної конкуренції;

• вносити пропозиції Президентові України, Кабінету Міністрів України, Національному банку України, приписи органам державної влади, органам місцевого самоврядування щодо зміни прийнятих ними нормативно-правових актів, які не відповідають законодавству про захист економічної конкуренції, або внаслідок неоднозначного розуміння яких створюються перешкоди для розвитку конкуренції;

• утворювати адміністративні колегії АМК;

• утворювати територіальні відділення та дорадчі органи АМК і деякі інші.

Аналіз повноважень АМК свідчить, що в його діяльності переважають превентивно-регулюючі, а не «репресивні» методи. Проте не можна недооцінювати значення тих повноважень АМК, що дають йому змогу ефективно припиняти монополістичну діяльність, недобросовісну конкуренцію та інші порушення конкурентного законодавства, сприяючи таким чином утвердженню ринкових механізмів в економіці країни, розвитку підприємництва і конкуренції.

Варто звернути увагу, що з набуттям чинності Законом України «Про захист економічної конкуренції» були значно розширені «репресивні» повноваження АМК. Зокрема, в процесі розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції антимонопольним органам надане право накладати арешт на майно суб'єктів господарювання, вилучати будь-які письмові та інші докази.

З метою реалізації конкурентної політики на місцевому (регіональному) рівні АМК утворює територіальні відділення АМК (далі — відділення).

Відділення реалізовують у регіоні завдання, що покладені на АМК Законом України «Про Антимонопольний комітет України», в межах повноважень, визначених Положенням про відповідне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, що затверджується АМК.

Керівництво відділенням здійснює його голова, який призначається і звільняється з посади головою АМК і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділення завдань. Голова Київського міського територіального відділення АМК за посадою є державним уповноваженим АМК. Голова територіального відділення АМК в АРК призначається на посаду за погодженням з Верховною Радою АРК.

Основною формою роботи АМК є засідання. АМК як вищий колегіальний орган має право розглядати та приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до його компетенції.

З метою реалізації завдань і функцій антимонопольних органів за рішенням АМК з окремих найбільш складних питань діяльності АМК можуть створюватися інші колегіальні органи, зокрема: постійні й тимчасові адміністративні колегії АМК та адміністративні колегії відділень.

Постійно діючі адміністративні колегії АМК утворюються АМК з державних уповноважених АМК у складі трьох осіб. Постійно діючу адміністративну колегію очолює перший заступник або один із заступників Голови АМК.

Тимчасові адміністративні колегії АМК утворюються Головою АМК з державних уповноважених та голів територіальних відділень АМК у складі не менше ніж три особи. Тимчасову адміністративну колегію очолює державний уповноважений АМК.

Адміністративна колегія відділення утворюється його головою з керівних працівників цього територіального відділення у складі не менше ніж три особи. За згодою голови АМК до складу адміністративної колегії відділення АМК можуть входити посадові особи АМК. Адміністративну колегію очолює голова або його заступник.

Члени АМК, адміністративної колегії АМК, адміністративної колегії відділення мають рівні права щодо розгляду питань, що належать до компетенції цих органів відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі під час прийняття розпоряджень і рішень.

Чинним законодавством чітко визначена компетенція кожного з органів АМК. Порядок утворення, внесення справ на розгляд колегії, підготовки засідань, порядок проведення засідань та виконання рішення постійно діючої та тимчасової адміністративної колегії АМК визначається Регламентом про постійно діючу адміністративну колегію АМК, затвердженим розпорядженням АМК від 12 лютого 2002 р. та Регламентом про тимчасову адміністративну колегію АМК, затвердженим розпорядженням АМК від 12 лютого 2002 р.

Головними суб'єктами у процесі реалізації повноважень антимо-нопольних органів є державні уповноважені АМК.

Державні уповноважені АМК призначаються на посади і звільняються з посад Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України, яке вноситься на підставі пропозицій голови АМК.

Державні уповноважені є членами АМК як вищого колегіального органу. Державні уповноважені очолюють або входять до складу адміністративних колегій АМК, виконують інші обов'язки за дорученням голови АМК.

Державні уповноважені АМК наділені правами:

• розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надання попередніх висновків щодо узгоджених дій, концентрації, приймати розпорядження про початок розгляду справи або надавати мотивовану відповідь про відмову в розгляді справи, проводити, організовувати розслідування або дослідження за цими заявами і справами, закривати провадження у цих справах незалежно від їх підвідомчості іншим органам АМК,

• вносити, передавати їх в установленому АМК порядку на розгляд цих органів для прийняття рішення;

• приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередні висновки стосовно узгоджених дій;

• складати протоколи, розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити постанови в цих справах;

• проводити перевірки суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

• безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ та організацій під час проведення перевірок та розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за умови пред'явлення службового посвідчення і документів, що підтверджують проведення перевірки чи розслідування;

• при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

• викликати для надання пояснень під час розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції посадових осіб і працівників суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, інших юридичних осіб, їх структурних підрозділів, філій, представництв, а також фізичних осіб;

• призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;

• у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень та транспортних засобів суб'єктів господарювання — юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження;

• у разі перешкоджання працівникам АМК виконувати повноваження, пов'язані з проведенням перевірок тощо, залучати працівників органів внутрішніх справ для застосування передбачених законом заходів, необхідних для подолання перешкод;

• залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів до забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування, в тому числі збирання та вилучення доказів, накладення арешту на майно, предмети, документи, інші носії інформації;

• залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою;

• вносити до органів виконавчої влади обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;

• надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити пропозиції органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, що можуть мати негативний вплив на конкуренцію;

• надавати обов'язкові для розгляду рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій або

бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, і деякі інші.

Рішення та розпорядження державних уповноважених АМК приймаються від імені АМК. Державні уповноважені є незалежними у здійсненні покладених на них повноважень щодо контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції та під час розгляду справ про його порушення, вони самостійно приймають рішення у межах своїх повноважень.

rss