Навигация по сайту

Популярные статьи

Увлекательный поход по Крыму

Мы предлагаем вам увлекательный поход по живописным местам горного Крыма, полюбоваться красотами каньонов и горных водопадов, послушать журчание горных рек и пение птиц, насладиться экзотическими пейзажами

Отдых в Карпатах

Активный отдых - это очень важная часть жизни абсолютно любого человека, который способен обогащать и закалять человека как напрямую физически, улучшая форму, так и духовно, психологически, морально,

Главная Новости

§4. відповідальність ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Опубликовано: 22.10.2018

видео §4. відповідальність ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Конгресс 'Сильные люди сильная страна' Легализация ведьм

Залежно від характеру порушення правил дозвільної системи винні можуть притягатися до цивільно-правової, дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.


Тема дня 08.08.2018. Сезон полювання на пернату дичину відкрито

Цивільно-правова відповідальність настає за ті порушення правил дозвільної системи, внаслідок яких заподіяно шкоду життю, здоров'ю або майну громадян, майновим інтересам організацій. Відповідно до ст. 440 Цивільного кодексу України заподіяна шкода підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її заподіяла, якщо остання не доведе, що шкоду заподіяно не з її вини. Виняток із цього правила становить відповідальність організацій, які зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну з вини її працівників при виконанні своїх трудових обов'язків.


General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and North American Free Trade Agreement (NAFTA)

Особливість відповідальності за цивільно-правові делікти, пов'язані з неналежним користуванням об'єктами дозвільної системи, полягає в тому, що ці об'єкти, як правило, визнаються джерелами підвищеної небезпеки. Організації і громадяни, діяльність яких пов'язана з підвищеною небезпекою для оточуючих, зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки (ст. 450 Цивільного кодексу України), тобто відповідальність в усіх випадках несе власник такого джерела. Обов'язок відшкодування не настає лише тоді, коли буде доведено, що шкода сталася внаслідок дії непереборної сили або умислу самого потерпілого.

Дисциплінарну відповідальність тягнуть порушення правил дозвільної системи, пов'язані з невиконанням або неналежним виконанням з вини працівника покладених на нього трудових (службових) обов'язків, тобто які визнаються дисциплінарними проступками. Посадові особи певних категорій підлягають дисциплінарній відповідальності також за проступки, які хоча і не є порушеннями трудової дисципліни і службових обов'язків, але визнаються несумісними з гідністю і призначенням цих осіб (зокрема, працівники правоохоронних органів).

Дисциплінарні стягнення, накладення яких становить зміст дисциплінарної відповідальності, різноманітні, їх види встановлюються багатьма нормативними актами. Так, Кодекс законів про працю (КЗпП) України передбачає два види стягнень: догану і звільнення. Дисциплінарні статути та спеціальні положення про дисципліну закріплюють власні системи дисциплінарних стягнень, харак-

210

тер яких залежить від специфіки сфери, де діють ці акти, а також особливості дисциплінарної відповідальності осіб, на яких поширюється їх дія. Для окремих працівників особливості дисциплінарної відповідальності, в тому числі і види стягнень, можуть передбачатися контрактами.

Матеріальна відповідальність настає за порушення правил дозвільної системи, в результаті якогоособою заподіяно дійсну майнову шкоду підприємству, установі, організації, де вона працює, і полягає в обов'язку повністю або частково відшкодувати цю шкоду. Особливості матеріальної відповідальності працівників врегульовано законодавством про працю.

Залежно від розміру, в якому працівник зобов'язаний відшкодувати шкоду, матеріальна відповідальність може бути обмеженою або повною. Обмежена відповідальність застосовується в розмірі заподіяної шкоди, але не більше середньомісячного заробітку. Випадки повної матеріальної відповідальності, тобто відповідальності в повному розмірі заподіяної шкоди, вичерпно перераховано в законі (ст. ст. 134, 135', 1352 КЗпП України). Це заподіяння шкоди діями кримінального характеру, не під час виконання трудових обов'язків, в нетверезому стані, особою, з якою укладено письмовий договір про повну матеріальну відповідальність, тощо. В усіх інших випадках настає обмежена матеріальна відповідальність.

Адміністративну відповідальність тягнуть ті порушення правил дозвільної системи, які КпАП України визнаються адміністративними проступками. Види таких проступків та відповідальність за їх вчинення передбачені ст.ст. 94,133,189, 190-1954К.пАП України.

Відповідно до ст. 94 КпАП України порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних Держкомітету України по нагляду за охороною праці, тягне накладення штрафу на працівників вьід двох до п'яти неоподаткованих мінімумів - доходів громадян і на посадовихосіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб - від 10 до 14 неоподатковуваних мінімумів. Протоколи про ці порушення складають уповноважені на те посадові особи органів Держкомітету України по нагляду за охороною праці, вони ж розглядають справи і вирішують питання про накладення штрафу.

Стаття 133 КпАП України передбачає відповідальність за по- • рушення правил перевезення різними видами транспорту небезпе-

211

чних речовин та предметів, до яких належить також зброя, боєприпаси та вибухові матеріали.

Так, порушення зазначених правил на залізничному транспорті тягне попередження або накладання штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на морському і річковому транспорті - попередження або накладання штрафу на громадян від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів і попередження або накладання штрафу на посадових осіб від 2 до бнеоподатковуваних мінімумів; на повітряному транспорті - накладення штрафу на громадян від 2 до 8 неоподатковуваних мінімумів з сплатним вилученням чи конфіскацією зазначених речовин і предметів або без таких і на посадових осіб - від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів; на автомобільному транспорті - накладення штрафу на водіїв транспортних засобів від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів і на посадових осіб - від 5 до Юнеоподатковуваних розмірів; провезення зазначених предметів в автобусах, маршрутних таксі, тролейбусах чи трамваях, а також здавання їх в багаж або до камери схову тягнуть попередження або накладення штрафу від 0,5 до 2 неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян. Справи про перераховані правопорушення розглядають посадові особи міліції (начальники міськрайвідділів та їх заступники, начальники лінійних пунктів міліції, начальники або заступники начальників підрозділів ДАІ, командири або заступники командирів окремих підрозділів дорожньо-патрульної служби), а також відповідних органів транспорту. Посадові особи органів внутрішніх справ та транспорту складають також протоколи про зазначені правопорушення.

Накладення штрафу від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян згідно із ст. 189 КпАП України тягнуть порушення посадовими особами правил відкриття штемпельно-граверних майстерень. Справи про ці правопорушення вирішують районні (міські) адміністративні комісії за протоколами, які складають посадові особи органів внутрішніх справ (міліції).

Ряд адміністративних проступків в цій сфері пов'язаний з неналежним поводженням громадян із зброєю та боєприпасами. За придбання, зберігання, передачу іншим особам або продаж вогнепальної гладкоствольної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм й швидкістю польоту кулі понад 100 м/сек без дозволу органів внутрішніх справ передбачено накладення штрафу від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї або без такої, а за повторне протягом року

212

вчинення таких дій штраф може бути накладено від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї. Порушення правил зберігання, носіння або перевезення зазначеної зброї та боєприпасів громадян, які мають дозвіл на їх зберігання, тягне накладення штрафу від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з сплатним вилученням зброї і боєприпасів або без такого. За ті самі дії, вчинені повторно, штраф застосовується від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї і боєприпасів або без такої. Попередження або накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян тягне порушення встановлених строків реєстрації (перереєстрації) зброї або взяття її на облік в органах внутрішніх справ у разі зміни місця проживання. В тих же розмірах, що і за порушення правил зберігання, штраф застосовується за ухилення від реалізації зброї і боєприпасів громадянами, у яких органами внутрішніх справ анульовано дозвіл на їх зберігання і носіння, але з обов'язковим сплатним вилученням цих предметів (ст.ст. 190-193 КпАП України).

За два види порушень, пов'язаних із зазначеними видами зброї та боєприпасами, до адміністративної відповідальності можуть притягатися працівники різних організацій. Так, ст. 194 КпАП України передбачає накладення штрафу від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на працівників торговельних підприємств (організацій) за продаж зброї і боєприпасів підприємствам, установам, організаціям та громадянам, що не мають на це відповідного дозволу органів внутрішніх справ. У разі повторного вчинення цього правопорушення штраф накладається від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Такі ж самі розміри штрафу в ст. 195 КпАП України встановлено за порушення правил зберігання або перевезення зброї та боєприпасів працівниками підприємств, установ, організацій, відповідальними за їх охорону, або використання ними зброї та боєприпасів не за призначенням.

Нарешті, адміністративну відповідальність тягнуть кілька правопорушень, предметом яких є спеціальні засоби. Статтею 195' КпАП України передбачено накладення штрафу від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних засобів самооборони або без такої за порушення порядку їх розробки, виготовлення чи реалізації. Повторне вчинення цього правопорушення тягне застосування штрафу від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з обов'язковою конфіскацією спеціальних засобів. Відповідно до ст. 1952 КпАП України за порушення по-

213

рядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових пістолетів та револьверів і набоїв до них може бути накладено штраф на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від 2 до 5 з конфіскацією газової зброї чи без такої. Порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони, згідно зі ст. 1953 КпАП України, тягне накладення штрафу від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих засобів, а повторне - від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів також з обов'язковою конфіскацією. Спеціально передбачено відповідальність за порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових пристроїв та інших спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами. За вчинення такого правопорушення вперше ст. 1944 КпАП України передбачає накладення штрафу від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією електрошокових пристроїв і спеціальнх засобів, а за повторне - від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів з конфіскацією.

Протоколи про адміністративні правопорушення, предметом яких є зброя, боєприпаси чи спеціальні засоби, складають посадові особи органів внутрішніх справ, вони ж розглядають справи про ці правопорушення. Від імені органів внутрішніх справ такі справи вирішують начальники (заступники начальників) міськрайорганів.

Заходи кримінальної відповідальності застосовуються в судовому порядку за найбільш небезпечні порушення правил дозвільної системи, які становлять склад злочину. Кримінальний кодекс України злочинами в цій сфері визнає порушення правил зберігання, використання, обліку або перевезення, а також пересилання вибухових речовин (ст.221), незаконне перевезення повітряним судном вибухових або легкозаймистих речовин (ст. 221'), носіння, зберігання, придбання, виготовлення або збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів або вибухових речовин без відповідного дозволу, а також носіння, виготовлення або збут без відповідного дозволу кинджалів, фінських ножів чи іншої холодної зброї (ст.222), недбале зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, якщо це призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків (ст.224). Крім цього, кримінальну відповідальність встановлено за ряд злочинів, предметами яких є об'єкти, дозвільну систему щодо яких органи внутрішніх справ не здійснюють, але саме на них покладається виявлення та припинення цих злочинів, забезпечення притягнення винних до відповідальності. Такими предме-

214

тами Кримінальним кодексом України названо радіоактивю Матеріали (ст.ст. 2282, 2285), отруйні і сильнодіючі речовини (ст.22У]| у» наркотичні засоби (ст.ст. 229', 2292, 229", 2298).                *^'у

л"? Контрольні запитання:

1. Поняття дозвільної системи. Правове регулювання її діяльності

2. Об'єкти дозвільної системи

3. Умови і порядок видачі дозволів

4. Порядок отримання ліцензій на здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з об'єктами дозвільної системи

5. Суб'єкти дозвільної системи

6. Організація обліку об'єктів дозвиїьної системи

7. Контроль за дотриманням правил дозвільної системи

8. Відповідальність за порушення правил дозвільної системи

215

rss