Навигация по сайту

Популярные статьи

Увлекательный поход по Крыму

Мы предлагаем вам увлекательный поход по живописным местам горного Крыма, полюбоваться красотами каньонов и горных водопадов, послушать журчание горных рек и пение птиц, насладиться экзотическими пейзажами

Отдых в Карпатах

Активный отдых - это очень важная часть жизни абсолютно любого человека, который способен обогащать и закалять человека как напрямую физически, улучшая форму, так и духовно, психологически, морально,

Главная Новости

Договір поставки

Опубликовано: 01.09.2018

видео Договір поставки

5 24 3 Договір поставки

.

                                                                                           ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ________________


Договор поставки, что необходимо знать (рекомендации к составлению и заключению)

 

________________                                                                                                                                            ____________________р.


Спецификация к договору поставки

___________________ в особі директора _____________________, діючого на підставі Статуту в подальшому “Продавець”, з однієї сторони, та _____________________________ в особі __________________________, діючого на підставі Статуту, в подальшому “Покупець”, з другої сторони, а разом, в подальшому «Сторони», уклали цей Договір про нижченаведене:

                                                                                                            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов’язується поставити узгодженими партіями Покупцеві продукцію: кормові добавки -амінокислоти та вітаміни, надалі “Товар”, зазначену у додатках: Додаткових угодах, видаткових накладних та рахунках-фактурах на кожну партію Товару, які є його невід’ємною частиною, а Покупець зобов’язується прийняти і оплатити кожну партію Товару. 

                                                                                                             2. КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Кількість та вартість Товару в окремій партії зазначається у Додаткових угодах, видаткових накладних та рахунках-фактурах на кожну партію Товару згідно п. 1.1. даного Договору.

2.2. Якість Товару по даному Договору повинна бути підтверджена сертифікатом якості виробника, оформленим згідно вимог чинного законодавства.

2.3. Порядок пред’явлення претензій з якості регулюється законодавством України. Претензії з якості пред’являються відповідно до законодавчих актів України. Усі претензійні матеріали повинні бути оформлені відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції за якістю № П-7 від 25.04.1966р.

                                                                                                               3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТА РОЗРАХУНКІВ

3.1. Продавець відпускає Товар Покупцю протягом 3 днів з моменту погодження Сторонами асортименту, ціни та кількості Товару в кожній партії. 

3.2. Передача Товару проводиться зі складу Продавця за адресою ______________________________, або за домовленістю. Перевезення продукції з складу Продавця на склад Покупця, порядок оплати транспортних послуг перевізника, порядок відшкодування витрат по доставці товару визначається додатковим погодженням сторін. 

3.3. Перехід права власності і ризиків на Товар з Продавця на Покупця відбувається після відвантаження Товару на складі Продавця.

3.4. Товар вважається прийнятим по кількості відповідно до товарно-транспортних документів.

Претензії з кількості пред’являються відповідно до законодавчих актів України. Усі претензійні матеріали повинні бути оформлені відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції за кількістю № П-6 від 15.06.1965р.

3.5. В товарно-транспортних документах на кожну партію Товару повинні бути вказані: номер Договору, вантажовідправник, вантажоодержувач, кількість Товару і його вартість.

3.6. Для отримання Товару Покупець направляє свого представника з довіреністю встановленого зразка на право отримання Товару.

3.7. Загальна сума даного Договору складається із сумарної ціни Товару, вказаної в рахунках-фактурах.

3.8. Розрахунки здійснюються на умовах відстрочки платежу протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту поставки партії Товару. Дата поставки Товару визначається датою підпису накладної або за письмовим узгодженням сторін іншим чином.

3.9. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошей на р/р Продавця.

                                                                                                               4. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Всі розбіжності, які виникають під час виконання даного Договору повинні вирішуватися Сторонами самостійно, шляхом переговорів. У випадку, якщо сторони згоди не досягнуть за допомогою переговорів, розбіжності вирішуються у відповідності з діючим законодавством України або передаються на розгляд до Господарського суду України. 

                                                                                                               5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за цим договором відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Продавець несе відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку за якість товару у випадку виявлення скритих дефектів товару після його фактичної передачі Покупцеві. 

5.3. Продавець за прострочення поставки Товару згідно п. 3.1 Договору сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент прострочки поставки, за кожен день прострочки від вартості непоставленої партії Товару. 

5.4. Покупець за прострочення сплати вартості Товару сплачує Продавецю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент прострочки оплати, за кожен день прострочки від неоплаченої суми

5.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання договору в результаті подій надзвичайного характеру, що сторона не могла запобігти доступними способами. До обставин непереборної сили відносяться події, на які сторона не може впливати і за виникнення яких не несе відповідальності. До обставин непереборної сили дорівнюються страйки, прийняття законодавчими або іншими органами державної влади законів. постанов і розпоряджень, що істотно погіршують або практично перешкоджають виконанню зобов’язань за даним договором, а також воєнні дії будь-якого характеру, визнані офіційно.

                                                                                                              6. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Даний Договір укладений у 2 (двох) оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін. Кожний примірник цього Договору має однакову юридичну силу.

6.2. Цей Договір може бути розірваний тільки за згодою сторін.

6.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

6.4. Всі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути здійснені за згодою Сторін у письмовий формі, підписані уповноваженими особами Сторін та скріплені їх печатками (можливе їх підписання по факсу).

rss