Навигация по сайту

Популярные статьи

Увлекательный поход по Крыму

Мы предлагаем вам увлекательный поход по живописным местам горного Крыма, полюбоваться красотами каньонов и горных водопадов, послушать журчание горных рек и пение птиц, насладиться экзотическими пейзажами

Отдых в Карпатах

Активный отдых - это очень важная часть жизни абсолютно любого человека, который способен обогащать и закалять человека как напрямую физически, улучшая форму, так и духовно, психологически, морально,

Главная Новости

I. НОРМАТИВНА БАЗА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ

Опубликовано: 10.01.2019

На головну

Положення про первинну організацію Профспілки (далі - Положення) розробляється профспілковим комітетом і вноситься на затвердження зборів первинної профспілкової організації.

Нормативною базою для розробки Положення є:

- Статут Профспілки;

- ФЗ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

- Примірне положення про первинну організацію Профспілки, затверджене Центральним комітетом Профспілки


Government Surveillance of Dissidents and Civil Liberties in America

- Положення про відповідної територіальної організації Профспілки.

II. ПРИМІРНА СТРУКТУРА ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до статті 7 ФЗ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки самостійно розробляють і затверджують положення про первинних профспілкових організаціях. Тому структура положення може бути різною і містити, наприклад, такі розділи, як:

Загальні положення.

Цілі і завдання первинної організації Профспілки.

Організаційні основи діяльності первинної організації Профспілки.

Органи первинної організації Профспілки.

Ревізійна комісія первинної організації Профспілки.

Майно первинної організації Профспілки.

Реорганізація, припинення діяльності та ліквідація первинної організації Профспілки.

III. ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ 1.  "Загальні положення". У цьому розділі можуть бути наступні норми:

1.1. Первинна організація Профспілки працівників народної освіти і науки Російської Федерації (далі - первинна організація Профспілки) є структурним підрозділом відповідної територіальної організації Профспілки працівників народної освіти і науки Російської Федерації (далі - територіальна організація Профспілки) і створюється рішенням профспілкових зборів і на підставі постанови Президії виборного органу відповідної територіальної організації Профспілки.

1.2. Первинна організація Профспілки об'єднує вчителів та інших працівників освіти - членів Профспілки за місцем їх роботи в освітній установі.

1.3. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.4. У своїй діяльності профспілкова організація школи керується Статутом Профспілки, Законом РФ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», чинним законодавством Російської Федерації (далі - законодавство РФ) і суб'єкта Російської Федерації (далі - суб'єкта РФ), нормативними актами виборних органів Профспілки і відповідних територіальних організацій Профспілки, Положенням про первинну організацію Профспілки.

1.5. Профспілкова організація може здійснювати підприємницьку діяльність, яка не суперечить чинному законодавству, прибуток від якої спрямовується на досягнення статутних цілей Профспілки.

1.6. Відповідно до Статуту Профспілки член Профспілки, що складається на профспілковому обліку в первинній профспілковій організації, не може одночасно перебувати на обліку в іншому профспілці за місцем основної роботи.

1.7. Профспілкова організація організовує облік і збереження документів первинної профспілкової організації протягом звітного періоду (не менше 3-х років), а також передачу їх на зберігання в виборний орган територіальної організації Профспілки при реорганізації або ліквідації первинної організації Профспілки.

1.8. Місцезнаходження первинної організації Профспілки, її керівних органів: ____________ (адреса навчального закладу).

Розділ 2. Цілі і завдання профспілкової організації, як правило, відображає наступні позиції:

2.1. Цілями і завданнями профспілкової організації школи є:

- Реалізація статутних завдань Профспілки з представництва та захисту соціально-трудових прав та професійних інтересів членів Профспілки;

- Громадський контроль за дотриманням законодавства про працю та охорону праці;

- Поліпшення матеріального становища, зміцнення здоров'я та підвищення життєвого рівня членів Профспілки;

- Інформаційне забезпечення членів Профспілки, роз'яснення заходів, прийнятих Профспілкою по реалізації статутних цілей і завдань;

- Організація прийому в Профспілка і облік членів Профспілки, здійснення організаційних заходів щодо підвищення мотивації профспілкового членства;

- Створення умов, що забезпечують залучення членів Профспілки в профспілкову роботу.

2.2. Для досягнення статутних цілей профспілкова організація:

- Веде переговори з адміністрацією школи;

- Укладає від імені вчителів та інших працівників освіти колективний договір з адміністрацією і сприяє його реалізації;

- Надає безпосередньо або через територіальний (районний (міський, окружний) комітет профспілки юридичну, матеріальну допомогу членам Профспілки;

- Здійснює безпосередньо або через відповідні органи Профспілки громадський контроль за дотриманням трудового законодавства, правил і норм охорони праці щодо членів Профспілки;

- Представляє інтереси членів Профспілки (за їх дорученням) при розгляді індивідуальних трудових спорів;

- Бере участь у врегулюванні колективних трудових спорів (конфліктів) відповідно до чинного законодавства РФ;

- За дорученням членів Профспілки, а також за власною ініціативою звертається з заявами на захист їх трудових прав в органи, що розглядають трудові спори;

- Бере участь у виборчих кампаніях у відповідності з федеральним і місцевим законодавством про вибори;

- Здійснює інформаційне забезпечення членів Профспілки, роз'яснення дій Профспілки в ході колективних акцій;

- Доводить до відома членів Профспілки рішення виборних органів вищестоящих організацій Профспілки;

- Здійснює навчання профспілкового активу, сприяє підвищенню професійної кваліфікації членів Профспілки;

- Здійснює інші види діяльності, передбачені Статутом Профспілки.

Розділ 3. Організаційні основи діяльності первинної організації Профспілки.

3.1. Керівництво профспілковою організацією здійснюється на принципах колегіальності та самоврядування.

3.2. Відповідно до Статуту Профспілки виборний орган відповідної територіальної організації Профспілки має право:

- Реєструвати Положення про первинну профспілкову організацію школи, зміни і доповнення, що вносяться до нього;

- Узгоджувати в установленому порядку рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію профспілкової організації;

- За потребою і в порядку, визначеному Статутом Профспілки, скликати позачергові збори первинної організації Профспілки;

- Встановлювати загальні терміни проведення звітів і виборів в первинній організації Профспілки;

- Забезпечувати єдиний порядок застосування статутних норм в первинній організації Профспілки.

3.3. Профспілкова організація самостійно вирішує питання своєї організаційної структури. В профспілкової організації можуть створюватися профспілкові групи, вводитися, у міру необхідності, інші структурні ланки.

Діяльність профспілкової організації школи визначається перспективним і поточним планами роботи, рішеннями профспілкових зборів і виборних органів вищестоящих організацій Профспілки.

3.4. Профспілкова організація проводить заходи, засідання профкому, зборів з урахуванням розкладу уроків та режиму роботи школи.

3.5. Прийом до Профспілки відповідно до п.12 Статуту Профспілки проводиться на підставі особистої письмової заяви, поданої в профспілкову організацію. Датою прийому в Профспілка вважається дата подачі заяви в профспілкову організацію.

За згодою працівника освіти, який входить до Профспілки, прийом може бути здійснений на засіданні профспілкового комітету або зборах профспілкової організації школи.

Одночасно із заявою про вступ до Профспілки вступає подає заяву до адміністрації школи про безготівкову сплату вступного та членського профспілкового внеску.

Прийнятому в Профспілка видається членський квиток єдиного зразка, який зберігається у члена Профспілки.

3.6. Діловодство в профспілкової організації здійснюється на основі номенклатури справ, яка затверджується на засіданні профспілкового комітету.

3.7. Член Профспілки має право вільно вийти з Профспілки шляхом подання письмової заяви до профспілкової організації. Дата подачі заяви в профспілкову організацію школи вважається датою припинення членства в Профспілці.

Вибуває з Профспілки подає письмову заяву до адміністрації школи про припинення стягування з нього профспілкових внесків.

3.8. Виключення з членів Профспілки проводиться на умовах і в порядку, встановленому Статутом Профспілки. Виняток з Профспілки оформляється протоколом профспілкових зборів.

3.9. Облік членів Профспілки в школі здійснюється у формі списку, складеного в алфавітному порядку, із зазначенням дати вступу до Профспілки, посади, порядку сплати профспілкового внеску, виконуваної профспілкової роботи, профспілкових, галузевих і державних нагород чи по обліковій картці встановленого в Профспілці зразка.

3.10. Вступний і членський профспілкові внески стягуються в формі безготівкової сплати в порядку і на умовах, визначених відповідно до ст. 28 ФЗ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», колективним договором школи і угодою на рівні відповідної територіальної організації Профспілки.

Розділ 4. Органи первинної організації Профспілки.

4.1. Органами профспілкової організації є профспілкові збори, профспілковий комітет (профком), голова первинної організації Профспілки, ревізійна комісія.

Кількісний склад постійно діючих виборних органів профспілкової організації і форма їх обрання визначаються зборами.

4.2. Вищим керівним органом профспілкової організації є збори.

4.3 . збори:

- Приймає Положення про первинну профспілкову організацію школи, вносить до нього зміни і доповнення;

- Визначає і реалізує основні напрямки діяльності профспілкової організації, що випливають із статутних цілей і завдань Профспілки;

- Приймає рішення про висунення колективних вимог, проведення або участь у профспілкових акціях щодо захисту соціально - трудових прав членів Профспілки;

- Заслуховує звіт і дає оцінку діяльності профспілкового комітету;

- Заслуховує та затверджує звіт ревізійної комісії;

- Обирає і звільняє голову первинної профспілкової організації;

- Обирає скарбника профспілкової організації;

- Стверджує кількісний і обирає персональний склад профспілкового комітету і ревізійну комісію;

- Обирає делегатів на конференцію відповідної територіальної організації Профспілки, делегує своїх представників до складу територіального комітету (ради) профспілки;

- Приймає рішення про реорганізацію, припинення діяльності або ліквідації профспілкової організації школи в установленому Статутом Профспілки порядку;

- Затверджує кошторис доходів і витрат профспілкової організації;

- Вирішує інші питання відповідно до статутних цілей і завдань первинної профспілкової організації.

4.4. Збори можуть делегувати окремі свої повноваження профспілковому комітету.

4.5. Збори не вправі приймати рішення з питань, що входять до компетенції виборних органів вищестоящих територіальних організацій Профспілки.

4.6. Профспілкові збори скликаються профспілковим комітетом і проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на (два, три, чотири) місяці (потрібне залишити при затвердженні Положення про первинну профспілкову організацію). Порядок скликання і питання, що виносяться на обговорення зборів, визначаються профспілковим комітетом. Регламент роботи зборів встановлюється зборами.

4.7. Позачергове профспілкові збори скликаються за рішенням профспілкового комітету, письмову вимогу не менше 1/3 членів Профспілки, які перебувають на обліку в профспілковій організації школи, або на вимогу виборного органу відповідної КЕЧ району територіальної організації Профспілки.

Дата проведення позачергових зборів первинної профспілкової організації повідомляється членам Профспілки не менше ніж за 15 днів.

4.8 Звітно-виборна профспілкові збори проводиться не рідше 1 разу на 2-3 роки в терміни і порядку, що визначається виборним органом відповідної територіальної організації Профспілки.

4.9. У період між зборами, постійно діючими керівними органами профспілкової організації є профспілковий комітет і голова первинної профспілкової організації.

4.10. Профспілковий комітет ( профком) :

- Здійснює керівництво і поточну діяльність первинної профспілкової організації школи в період між зборами;

- Висловлює, представляє і захищає соціально-трудові права і професійні інтереси членів Профспілки в відносинах з адміністрацією школи (уповноваженими особами), а також в органах місцевого самоврядування;

- Є повноважним органом Профспілки при веденні колективних переговорів з адміністрацією школи і укладанні від імені трудового колективу колективного договору, а також при регулюванні трудових та інших соціально-економічних відносин, передбачених законодавством РФ;

- Скликає профспілкові збори;

- Вступає в договірні відносини з іншими юридичними і фізичними особами;

- Веде колективні переговори з адміністрацією (уповноваженими особами) школи щодо укладення колективного договору в порядку, передбаченому законодавством РФ;

- Веде збір пропозицій членів Профспілки за проектом колективного договору, доводить розроблений ним проект до членів Профспілки, організовує його обговорення;

- Спільно з адміністрацією школи (уповноваженими особами) на рівноправній основі утворює комісію для ведення колективних переговорів, при необхідності - примирної комісії для врегулювання розбіжностей в ході переговорів, надає експертну, консультаційну та іншу допомогу своїм представникам на переговорах;

- Організовує підтримку вимог Профспілки у відстоюванні інтересів працівників освіти у формі зборів, мітингів, пікетування, демонстрацій, а при необхідності - страйків в установленому законодавством порядку;

- Організовує проведення загальних зборів трудового колективу школи для прийняття колективного договору, підписує за його дорученням колективний договір і здійснює контроль за його виконанням;

- Здійснює контроль за дотриманням в школі законодавства про працю. Профком має право вимагати, щоб в трудові договори (контракти) не включалися умови, що погіршують становище вчителів та інших працівників школи в порівнянні з законодавством, угодами і колективним договором;

- Здійснює контроль за наданням адміністрацією своєчасної інформації про можливі звільнення, дотриманням встановлених законодавством соціальних гарантій в разі скорочення працюючих, стежить за виплатою компенсацій, допомог та їх індексацією;

- Здійснює громадський контроль за дотриманням норм, правил охорони праці в школі, укладає угоду з охорони праці з адміністрацією (уповноваженими особами). З метою організації співпраці з охорони праці адміністрації та працівників в школі створюється спільна комісія, куди на паритетних засадах входять представники профкому та адміністрації;

- Забезпечує громадський контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою заробітної плати, а також допомоги по соціальному страхуванню, витрачанням коштів соціального страхування на санаторно-курортне лікування та відпочинок, за розподілом путівок на лікування та відпочинок;

- Формує комісії, обирає громадських інспекторів (уповноважених) по дотриманню законодавства про працю і правил з охорони праці, керує їх роботою;

- Запрошує для обгрунтування і захисту інтересів членів Профспілки правову і технічну інспекції праці Профспілки, інспекції державного нагляду, служби державної експертизи умов праці, громадської (незалежної) експертизи, страхових лікарів;

- Заслуховує повідомлення адміністрації школи (якщо це передбачено колективним договором) про виконання зобов'язань за колективним договором, заходів по організації і поліпшенню умов праці, дотримання норм і правил охорони праці і техніки безпеки і вимагає усунення виявлених недоліків;

- Звертається в судові органи з позовними заявами на захист трудових прав членів Профспілки на їх прохання або за власною ініціативою;

- Проводить за взаємною домовленістю з адміністрацією школи спільні засідання для обговорення актуальних для життя трудового колективу питань і координації спільних зусиль щодо їх вирішення;

- Отримує від адміністрації (уповноважених осіб) інформацію, необхідну для ведення колективних переговорів і перевірки виконання колективного договору;

- Контролює виконання умов Галузевої та територіального угод;

- Організовує прийом до Профспілки нових членів, видачу профспілкових квитків, забезпечує облік членів Профспілки;

- Систематично інформує членів Профспілки про свою роботу, діяльності виборних органів вищестоящих організацій Профспілки;

- Виявляє думки членів Профспілки з питань, що становлять спільний інтерес, розробляє і повідомляє точку зору профспілкової організації з цих питань до відповідної територіальної організації Профспілки;

- Проводить роз'яснювальну роботу серед членів Профспілки про права і ролі Профспілки в захисті трудових, соціально-економічних прав та професійних інтересів членів Профспілки, про їхні права та пільги;

- Забезпечує збір вступних і членських профспілкових внесків та їх надходження на рахунок відповідної КЕЧ району територіальної організації Профспілки. За згодою членів Профспілки через колективний договір або на основі угоди з адміністрацією школи вирішує питання про безготівкову сплату членських профспілкових внесків.

4.11. Профспілковий комітет обирається на 2-3 роки, підзвітний зборам і виборному органу вищестоящої територіальної організації Профспілки, забезпечує виконання їх рішень.

4.12. Засідання профспілкового комітету проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на місяць.

4.13. Голова первинної організації Профспілки:

- Без довіреності представляє інтереси і діє від імені профспілкової організації, представляє її в органах державної влади і управління, підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності;

- Вступає у взаємини і веде переговори від імені профспілкової організації з адміністрацією школи, органами місцевого самоврядування, господарськими та іншими органами і посадовими особами;

- Організовує виконання рішень профспілкових зборів, профспілкового комітету, виборних органів вищестоящої територіальної організації Профспілки;

- Головує на профспілкових зборах, підписує постанови профспілкових зборів;

- Організовує роботу профспілкового комітету і профспілкового активу;

- Скликає і веде засідання профкому, підписує прийняті рішення і протоколи засідань;

- Розпоряджається від імені профспілкової організації та за дорученням профспілкового комітету коштами і майном профспілкової організації;

- Виконує інші функції, делеговані йому профспілковими зборами і профкомом.

4.14. Голова профспілкової організації є головою профспілкового комітету і обирається на термін повноважень профкому. Підзвітний профспілковому зборам і несе відповідальність за діяльність профспілкової організації перед виборним органом відповідної КЕЧ району територіальної організації Профспілки.

Розділ 5. Ревізійна комісія первинної організації Профспілки.

5.1. Ревізійна комісія профспілкової організації школи є самостійним контрольно-ревізійним органом, що обирається на зборах одночасно з виборним органом первинної профспілкової і на той же термін повноважень.

5.2. У своїй діяльності ревізійна комісія підзвітна профспілковому зборам і керується в роботі Статутом Профспілки, положенням (статутом) відповідної територіальної організації, цим положенням.

5.3. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансової діяльності профспілкового комітету не рідше 1 разу на рік. За необхідності копія акта ревізійної комісії видається в виборний орган вищої територіальної організації Профспілки.

5.4. Розбіжності, що виникають між ревізійною комісією та профспілковим комітетом вирішуються зборами первинної профспілкової організації або виборним органом вищестоящої територіальної організації Профспілки.

Розділ 6. Майно первинної організації Профспілки.

6.1. Первинна профспілкова організація, що володіє правами юридичної особи, може мати майном Профспілки на правах оперативного управління, мати рахунок і печатку встановленого в Профспілці зразка.

6.2. Основою фінансової діяльності профспілкової організації є кошти, утворені з вступних та щомісячних членських профспілкових внесків відповідно до п.48 Статуту Профспілки.

Розділ 7. Реорганізація, припинення діяльності та ліквідація профспілкової організації Профспілки

7.1. Первинна організація Профспілки може бути реорганізована або ліквідована за будь-яких підстав за рішенням зборів первинної профспілкової організації та за згодою виборного органу відповідної територіальної організації Профспілки.

Додаток 2

 

наприклад, | Голова профспілкової організації ___________ | Засідання лічильної комісії профспілкових зборів | додаток 3 | Засідання лічильної комісії профспілкових зборів | голова профспілкової | ЗАЯВА | ФІНАНСОВА роботу в профспілках | складання кошторисів | ВЧИТЕЛІВ В РОСІЇ |

rss